06-40266113
info@rt-praktijkflex.nl

Werkwijze

Aanmelding
De aanmelding kan op eigen initiatief van ouders zijn, maar ook op advies van school, orthopedagoog, GZ-psycholoog of logopedist. Bij RT-praktijk kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ineke Krijntjes. Omdat ik vaak de telefoon niet kan opnemen, kunt u mij het beste mailen: info@rt-praktijkflex.nl
 
Intake 
Tijdens het intakegesprek worden de problemen en mogelijkheden besproken. Wat verwacht u van de RT-er en wat kan ik bieden? We maken afspraken over het begeleidingstraject en het contact met de school van uw kind. 
 
Onderzoek
Om duidelijkheid te krijgen over waar de hiaten in de kennis zitten, zal onderzoek en observatie plaatsvinden. Dit gebeurt door testjes af te nemen en met het kind in gesprek te gaan. Er wordt een verslag gemaakt van mijn bevindingen. 
 
Soms komt de aanmelding op advies van een psycholoog of orthopedagoog, na psychodiagnostisch onderzoek. Ik kan mijn begeleiding dan direct starten naar aanleiding van de conclusies en adviezen uit het onderzoek. 
 
Handelingsplan
Naar aanleiding van onderzoek, observatie en diagnostische gesprekken kom ik met een behandeladvies, wat in een handelingsplan beschreven zal worden. Hierin staat de beginsituatie en het doel waar we naar toe willen werken. Zo is voor u duidelijk wat de begeleiding precies inhoudt. 
 
Begeleiding
Na het opstellen van het handelingsplan, kan de begeleiding starten. Uw zoon of dochter komt iedere week, op een vast moment, naar de praktijk: Vang 5 te Halsteren. Soms is het mogelijk dat de begeleiding op school gebeurt. Dit is afhankelijk van het beleid van de school. De school zal daar toestemming voor moeten geven en een ruimte beschikbaar moeten stellen. Ik werk 45 minuten met het kind. In deze tijd werk ik in een veilige leeromgeving met uw kind aan de specifieke problematiek. Door actief luisteren en het steeds voeren van diagnostische gesprekken, kan ik de begeleiding afstemmen op de ondersteuningsbehoeftes van het kind. 
 
Contact en evaluatie
Door regelmatig contact met u, als ouder, blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Het handelingsplan wordt geëvalueerd en er wordt samen met u bekeken of een vervolgtraject nodig / wenselijk is. Indien ik toestemming van de ouders heb, onderhoud ik graag contact met de leerkracht van het kind.