06-40266113
info@rt-praktijkflex.nl

Privacy

Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright    RT-praktijk FLEX
 
1.    Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG verplicht bedrijven en organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten en aan te scherpen, hierdoor worden de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen, versterkt.
 
RT-praktijk FLEX hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
 
Gegevens RT-praktijk FLEX als verwerkingsverantwoordelijke:
 
Contactgegevens van RT-praktijk FLEX: Vang 5, 4661 TX  Halsteren
info@rt-praktijkflex.nl
www.rt-praktijkflex.nl
Eigenaar, uitvoerend en bevoegd Remedial Teacher: Ineke Krijntjes
 
Toestemming ouder/verzorger voor het verwerken van persoonsgegevens:
Ouders/verzorgers dienen voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming te geven door het formulier “Toestemmingsformulier RT-praktijk FLEX voor ouders” voor akkoord te tekenen. Ouders/verzorgers kunnen deze toestemming op elk moment intrekken.
 
Gegevensverwerking door RT-praktijk FLEX:
Ouders/verzorgers en scholen kunnen via mail een verzoek indienen om gecontacteerd te worden door RT-praktijk FLEX over de diensten die RT-praktijk FLEX levert. Zij geven hierbij zelf hun persoonsgegevens op zodat contact opgenomen kan worden met hen. Ouders hebben tevens de mogelijkheid om RT-praktijk FLEX via mail of telefonisch te benaderen.
 
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens:
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens van cliënten houdt RT-praktijk FLEX zich aan de relevante wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 
·         Remedial Teaching:
Het verlenen van individuele hulp bij leerproblemen op het gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en wereldoriëntatie.
 
·         Huiswerkbegeleiding:
Het verlenen van individuele hulp bij problemen op het gebied van de executieve functies.
 
·         Coaching beelddenkers:
 
Het individueel coachen van beelddenkers (Ik leer anders)
 
·         Groepstrainingen:
Het verlenen van hulp in kleine groepen, bij problemen m.b.t. executieve functies (Ik leer leren)
 
·         Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers, school, andere zorgverleners en leerlingen.
 
·         Het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het afnemen van didactisch onderzoek en de begeleiding af te stemmen op de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
 
·         Het maken van rapportages over het afgenomen didactisch onderzoek en het schrijven van begeleidingsplannen.
 
·         Het berekenen, vastleggen en innen van kosten van de sessies remedial teaching/ huiswerkbegeleiding/ trainingen Ik leer anders – Ik leer leren.

Bescherming van data digitaal en op papier
 
Gegevens op papier worden in een dossier per leerling bewaard in een gesloten omgeving. De opslag van digitale gegevens op een harde schijf worden beschermd door het continue updaten van de software, een firewall, het virusprogramma van de provider en een virusprogramma van een externe leverancier. Daarnaast is de toegang tot de gegevens beveiligd met een wachtwoord op de computer en op de documenten (verslagen, begeleidingsplannen en rapportages). Verslagen, begeleidingsplannen en rapportages worden via mail verzonden. De bestanden worden versleuteld met een wachtwoord. Er worden alleen gegevens uitgewisseld met derden (bijvoorbeeld leerkrachten) indien de ouders/verzorgers daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Gegevens worden nooit gedeeld of gebruikt voor commerciële doeleinden.
 
De bewaartermijnen onder de AVG
 
Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Gegevens worden zowel digitaal als op papier vernietigd vijf jaar nadat de leerling de praktijk heeft verlaten. Deze termijn wordt aangehouden om eventueel op een later tijdstip de informatie te kunnen raadplegen of verstrekken gedurende zijn of haar verblijf op de basisschool / het voorgezet onderwijs nadat de leerling de praktijk reeds heeft verlaten. Gegevens worden alleen gedeeld met derden na expliciete toestemming van ouders/verzorgers.
 
Transparantie
 
Ouders/verzorgers hebben het recht op inzage, rectificatie, ontvangst en overdracht aan derden van de persoonsgegevens. Ook hebben ouders/verzorgers het recht de persoonsgegevens te laten wissen indien de leerling de praktijk niet meer bezoekt. Dit alles tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen. Een ouder/verzorger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
2. Disclaimer
 
Alhoewel Praktijk RT-praktijk FLEX de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het maken en samenstellen van deze website en de inhoud daarvan, sluit zij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig of juist is. RT-praktijk FLEX aanvaardt evenzeer geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van de website en/of door derden wordt genomen.
 
3.    Copyright
 
De website van RT-praktijk FLEX bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van RT-praktijk FLEX en van derden rusten. Te denken valt onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s en grafische vormgeving van de site. Om de belangen van RT-praktijk FLEX en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk, informatie, niet-commercieel, gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RT-praktijk FLEX vereist.